Pre koho sú revízie el. zariadení ?

Fyzické osoby – majtelia novostavieb, rodinných domov, rekreačných chát, elektrifikovaných nehnutelností a bleskozvodov, stavenísk, bytoviek, živnostníci vykonávajúci prácu na strojoch a el. spotrebičoch,

Právnické osoby a subjekty:

Obchodné prevádzky, služby, kancelárie, dieľne, obrábacie a výrobné priestory, sklady, ambulancie, školy business centrá, priemyselné haly,  výrobné haly a fabriky, poľnohospodárska a banícka technika a pod.

K čomu slúži revízna správa:                                                                                                    Pri novostavbe a rekonštrukcii  slúži k potvrdeniu bezpečnosti a funkčnosti elektroinštalácie a bleskozvodu nehnuteľnosti / stavby – je potrebná ku kolaudácii objektu.                                Slúži tiež ako podklad pre poisťovňu pri poistení nehnutelnosti : bytu / domu / domácnosti / garáže / chaty / skladu, dieľne, výrobne .                                                                                               V prípade požiaru slúži k posúdeniu a zisteniu príčny vyniku požiaru pre vyšetrovacie orgány a hasičský zbor SR.                                                                                                                                        Slúži pri predaji a kúpe ( zmene vlastníka nehnuteľnosti ) a pre realitné kancelárie, znaleckým úkonom k doloženiu stavu elektrickej inštalácie.                                                       Slúži energetickým distribučným závodom pre zdriadenie, zmenu, navýšenie kapacity odberného miesta ( revízia NN prípojky ).                                                                                             Slúži k zisteniu a dokladovaniu stavu elektrickej inštalácie ( určenie častí potrebných na rekonštrukciu a opravy, celkovej bezpečnosti pri prevázdkovaní alebo prítomnosti danej inštalácie, vplyvu na okolie ).

Aby bola Vaša elektroinštalácia či bleskozvod plne funkčné, podľa vyhlášky je potrebná v predpísaných časových intervaloch.
Ponúkame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (elektroinštalácií, strojov, elektrických spotrebiče) a bleskozvodov prevádzané odborne školeným certifikovaným revíznym technikom.
Starostlivosť a pravidelné kontroly jej stavu rozhodne nepodceňovať. Budeme veľmi radi, ak si pre vykonanie revízie stavu Vašej elektroinštalácie vyberiete našu firmu.

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a vyhradených elektrických zariadení v rozsahu do 1000V ( NN ) a nad 1000V ( VN bez obmedzenia napätia ), OP aOS el. zariaden í vo výbušnom prostredí ( B ) podľa vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z. 

REVÍZIE ( OP a OS ) na:

elektrické inštalácie v budovách, obytných a neobytných priestoroch

elektrické prípojky NN ( zemné káblové, vzdušné )
elektrické rozvádzače, elektromerové skrine, rozvodnice
bleskozvody a uzemnenia
domáce spotrebiče, elektrické ručné náradie, predlžovacie prívody
elektromotory, pracovné, výrobné stroje, zváračky
slaboprúdové, oznamovacie zariadenia, elektronická a požiarná signalizácia
telekomunikačné, rádiové zariadenia a rozvody
elektrické inštalácie vo vonkajších a agresívnych prostrediach
distribučné zariadenia el. energie, staveniskové rozvádzače
istiace prvky, prúdové chrániče, prepäťové ochrany
špeciálne zariadenia do 1000V

VZT nad 1000V, zariadenia vyského napätia

trafostanice, VN spínače, odpínače, VN káble, rozvodne

zariadenia vo výbušnom prostredí, agresívnych atmosférach