Odborné prehliadky a odborné skúšky ( OP a OS )

Pre koho a na čo sa vykonávajú revízie el. zariadení ?

Fyzické osoby – majitelia novostavieb, rodinných domov, rekreačných chát, elektrifikovaných nehnuteľností a bleskozvodov, stavenísk, bytoviek, živnostníci  vykonávajúci prácu na strojoch a el. spotrebičoch

Právnické osoby a subjekty –                                                                        Obchodné prevádzky, služby, kancelárie, dielne, obrábacie a výrobné priestory, sklady, zdravotné strediská, ambulancie, školy, škôlky, verejná správa, domovy, zariadenia sociálnej starostlivosti, obchodné  business centrá, administratívne objekty, priemyselné haly,  výrobné haly a fabriky, poľnohospodárska a banícka technika a pod.

K čomu slúži revízia ( OP a OS )  ?  

Pri novostavbe a rekonštrukcii rod. domu, bytu, podnikateľských priestorov slúži k potvrdeniu bezpečnosti a funkčnosti elektroinštalácie a bleskozvodu nehnuteľnosti / stavby – je potrebná ku kolaudácii objektu.  Slúži tiež ako podklad pre poisťovňu pri poistení nehnuteľnosti : byt / dom / domácnosť / garáž / chata / sklad, dielňa, výrobňa, ubytovňa a pod. V prípade požiaru slúži k posúdeniu a zisteniu príčiny vzniku požiaru pre vyšetrovacie orgány a hasičský zbor SR.  OPaOS slúži tiež pri predaji a kúpe ( zmene vlastníka nehnuteľnosti ) a pre realitné kancelárie, znaleckým úkonom k doloženiu stavu elektrickej inštalácie.  Slúži energetickým distribučným závodom ako potvrdenie o bezpečnosti a správnosti  ( pre zriadenie, zmenu, navýšenie kapacity odberného miesta ( revízia NN prípojky ).  Slúži k zisteniu a dokladovaniu stavu elektrickej inštalácie  ( vymedzenie častí potrebných na rekonštrukciu a opravy, celkovej bezpečnosti pri prevádzkovaní alebo prítomnosti danej inštalácie, vplyvu na okolie ).                                              Aby bola elektroinštalácia či bleskozvod okrem bezporuchovosti aj bezpečná, podľa vyhlášky 508/2009 Z.z a STN 33 1500 je potrebná v predpísaných časových intervaloch vykonať opakovanú OP a OS v danom rozsahu.
Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (elektroinštalácií, strojov, elektrických spotrebiče) a bleskozvodov prevádzané odborne školeným certifikovaným revíznym technikom.
Starostlivosť a pravidelné kontroly jej stavu rozhodne nepodceňovať. Budeme veľmi radi, ak si pre vykonanie revízie stavu Vašej elektroinštalácie vyberiete nás.

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a vyhradených elektrických zariadení v rozsahu do 1000V ( NN ) a nad 1000V ( VN bez obmedzenia napätia ), OP aOS el. zariaden í vo výbušnom prostredí ( B ) podľa vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z. 

REVÍZIE ( OP a OS ) pre:

 • elektrické inštalácie v budovách, obytných a neobytných priestoroch
 • elektrické prípojky NN ( zemné káblové, vzdušné )
 • elektrické rozvádzače, elektromerové skrine, rozvodnice
 • bleskozvody a uzemnenia
 • elektrické spotrebiče, elektrické ručné náradie, predlžovacie prívody
 • elektromotory, obrábacie-  výrobné stroje, zváračky
 • slaboprúdové, oznamovacie zariadenia, elektronická a požiarná signalizácia
 • telekomunikačné, rádiové zariadenia, optické a bezdrôtové zariadenia
 • fotovoltaické elektrárne, meniče napätia, solárne panely
 • nabíjacie stanice, Wallboxy, autonabíjačky 
 • elektrické inštalácie vo vonkajších a agresívnych prostrediach
 • distribučné zariadenia el. energie, staveniskové rozvádzače
 • rozvádzače nízkeho napätia, istiace prvky, prúdové chrániče, prepäťové ochrany
 • špeciálne zariadenia do 1000V                                                                         
 • VTZ nad 1000V, zariadenia vysokého napätia                                               
 • trafostanice, VN spínače, odpínače, VN káble, rozvodne                             
 • zariadenia vo výbušnom prostredí, agresívnych atmosférach